Milaim Zeka: Shikoni Se Si Vi dhet Pa raja E P opullit, Z oti E Ma rro ftë Thaçin E Agim Çekun

Ak tivizimi i Gjy katës Sp eciale, është bërë shk ak që Kosova të shp enzojë 500 mijë euro.Këto para u janë dh ënë dy ko mpanive nd ërkombëtare, të cilat në kë mbim të parave kanë of ruar kë shilla për Kosovën.
Nd aj këtij lajmi ka re aguar an alisti i njohur Milaim Zeka, i cili pë rmes një p ostimi në ll ogarinë e tij në Fa cebook ka thënë se kjo është një ar sye më shumë me i kë nga ky vend.

Zeka ko nsideron se po vi dhet paraja e popullit.
“500 mi euro për ba jagi kë shilla. Shikoni se si vi dhet pa raja e p opullit. E ku mos me i kë njerëzit nga ky vend?!!!”, ka shkruar Zeka në ll ogarinë e tij në Fa cebook.
Milaim Zeka: Shikoni se si vi dhet paraja e popullit, ku mos me i kë njerëzit nga ky vend

Be the first to comment on "Milaim Zeka: Shikoni Se Si Vi dhet Pa raja E P opullit, Z oti E Ma rro ftë Thaçin E Agim Çekun"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*