Milazim Krasniqi: Albin, Nëse E Bën Këtë Punë, Do Të Jetë Punë E Madhe Për Hi Storinë E Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë kohës së fu shatës kishte pre mtuar se nëse vijnë në pu shtet pas zgje dhjeve të ar dhshme, qe veria e tij do ta pa disë Serbinë për gje nocid.

“Gjatë qe verisjes tonë në pra nverën 2020, ne patëm nisur di skutimin e bre ndshëm për pr ocesin e pa disë së Serbisë në G jND për gje nocid, por puna na u ndë rpre. Me rik thimin tonë do ta vazhdojmë dhe do ta dërgojmë deri në fund atë që kemi ni sur”, kishte de klaruar Albin Kurti.

E profesori universitar, Milazim Krasniqi, në faqen e tij në fa cebook ka shkruar se nëse e bën një gjë të tillë Kurti, atëherë kjo do të jetë një punë e madhe për hi storinë dhe të ar dhmen e Kosovës.

“Unë e pë rkrahë plotësisht pikën e programit të kryeministrit Kurti, për ngr itjen e pa disë për gje nocid ku ndër Serbisë. Nëse e realizon atë pikë të programit, do të bëjë punë të madhe për hi storinë dhe të ar dhmen e Kosovës.

Të gjithë pa rarendësit e tij e kanë inj oruar ose e kanë ke qpërdorë këtë çë shtje. Ndërsa, kjo pa di do të ndi konte edhe mbi di alogun dhe mbi ma rrëveshjen fi nale, duke e de tyruar Serbinë të kalojë në de fansivë”, ka shkruar profesor Milazim Krasniqi.

Be the first to comment on "Milazim Krasniqi: Albin, Nëse E Bën Këtë Punë, Do Të Jetë Punë E Madhe Për Hi Storinë E Kosovës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*