Mj ekja shqiptare: Popull i da shur shqiptarë, Ma skat janë k ot, Kó rona ka Iohet me duhan

Mj ekja ps ikiatre Alma Hasani ka dalë ku ndër ve ndimit të qe verisë për mb ajtjen e ma skës me de tyrim edhe në rrugë, ndërsa është ap likuar edhe gj oba.
“Ne nuk kemi as një in formacion shke ncor mbi co vid. Jemi akoma në ngr irje. Unë jam shumë da kord, në mënyrën se si po e pë rjetojmë pa ndeminë me masa di ktatoriale.Ca kam vënë re unë se edhe po licët janë shumë të sfu struar se nuk janë mësuar me këtë gjë. Ka njerëz që fr ikësohen se janë situata jo normale për diçka të tillë.

Unë nuk jam për mb ajtjen e ma skës. Jo gjithë ditën se ma rrim fr ymën tënd. Unë kam pas kolegë që e kanë kaluar me duhan, ata që ishin duhanpirës e kaluan më shpejt. Për mua si ps ikiatre, e vërteta është e pë rjetuar jo e shkruar në letër.
Për mua ve ndosja me ma skës është që nuk duhet të flasim shumë, i bie që në qo ftë se ne nuk e he qim, nuk duhet të fl asim prap”, tha ps ikiatrja e ftu ar në ‘ABC e Mëngjesit’.

Be the first to comment on "Mj ekja shqiptare: Popull i da shur shqiptarë, Ma skat janë k ot, Kó rona ka Iohet me duhan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*