Mj eku shq iptar në Austri p aralajmëron diçka të fr ikshme pasi të largohet ko ronavirusi

Mj eku shqiptar në Graz të Austrisë, Lekë Abdyli thotë se masat e hershme që m orri ky shtet në pë rballjen me co ronavirusin pati pa soja në ek onomi por shp ëtoi shumë j etë njerëzish.

Abdyli në RTV D ukagjini ka thënë se ka pasur edhe v iktima shq iptare në Austri por nuk ka inf ormata të sakta. Ai ka thënë se ky v irus d allon nga të tjerët për shkak të pa p arashikueshmërisë së tij.

“P acientët vijnë në gj endje sta bile por në m oment pë rkeqësohet gjendja dhe pë rfundojnë me f atalitet”.

Mj eku thotë se ende nuk ka m edikamente që e mj ekon këtë s ëmundje por t rajtimi bëhet vetëm në bazë të s imptomave.

Abdyli ka pë rshëndetur m enaxhimin e d eritanishëm të s ituatës me COVI D-19 në Kosovë por sipas tij rr eziku më i madh është tash në pe riudhën e r ihapjes.

“Tash njerëzit vë rshojnë nëpër rrugë. Nëse nuk ka k ujdes ka rr ezik të madh. Mb ajtje e di stancës është shumë e r ekomanduar”, tha ndër të tjera mj eku lekë Abdyli.

Be the first to comment on "Mj eku shq iptar në Austri p aralajmëron diçka të fr ikshme pasi të largohet ko ronavirusi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*