Mjetet us htarake amerikane mb ërrijnë në P ortin e Durrësit

Po rti i Durrësit në Shqipëri ka mi rëpritur shumë ko ntejnerë dhe kamionë të mëdhenj nga Amerika pak para us htrimeve të mëdha të NA TO-s, në një st ërvitje ma sive që us htarakët kanë thënë se s’është parë në Adriatik

Rreth 700 automjete të njësiteve nga Florida u shk arkuan në Durrës, ka ra portuar Ass ociated Press. Ato do të pë rdoren në us htrimet dy ja vore e që do të or ganizohen në gja shtë baza në Shqipëri. Do të jenë 6000 trupa nga Amerika. Kjo është pjesë e stë rvitjes “De fender Europe 21”, që është e fo kusuar në pa randalimin e agr resionit dhe ndë rtimin e ga tishmërisë op eracionale si pjesë e ba shkëpunimit me NA TO-n dhe al eatët. Ky tr ajnim do të nisë më 17 m aj dhe do të përfundojë më 2 qe rshor në Shqipëri.

Në Shqipëri do të ketë edhe an ije us htarake nga Britania e Madhe.Me të arritur në Shqipëri, zy rtarët amerikanë kanë la vdëruar mi kpritjen shqiptare, us hqimin e mirë dhe natyrën.
Ma jori Randall Moran ka thënë se mi kpritja ka qenë “një nga mi qësoret që kam pë rjetuar qe një kohë të gjatë”.
Stë rvitja më e madhe e pë rjetuar ndonjëherë në ra jon do të përfshijë 28 mijë trupa nga 27 shtete, pë rfshirë nga Fo rca e Si gurisë së Kosovës.

Be the first to comment on "Mjetet us htarake amerikane mb ërrijnë në P ortin e Durrësit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*