Mori vetëm 3 v ota, Kujtim Gjuzi merr ve ndimin: S’i njoh zgj edhjet, kam f akte

De puteti Kujtim Gjuzi, i cili mori vetëm 3 vo ta, ka de klaruar se nuk njeh zgj edhjet e 25 Pr illit. Në një p ostim në Fa cebook, Gjuzi rendit arsyet se përse nuk i njeh zg jedhjet dhe kërkon nga pr okuroria që të nisë h etimet për atë që ai e cilëson ma s karadë. Reagimi i plotë i Gjuzit:

R epublika e Shqiperise
– Partia Ko mbetare Ko nservatore Albania
– Kryesia QENDRORE
Deklarim Zyrtar p ublik.
Z GJEDHJET E DATES 25/04/2021 K ONSERVATORET NUK I NJ OHIN
RE ZULTAT I TRU KUAR DHE I TJETERSUAR PAS DATES 25/04/2021 ZG JEDHJE KU VENDI R EPUBLIKA E SHQIPERISE
R ENDISIM F AKTET PSE NUK NJOHIM VO TIMIN 25/04/2021

1. Li gi zgje dhor eshte i miratuar ne K uvendin Re publika e Shqiperise ne m enyre te nje aneshme nga ma xhoranca me nismen per ndryshim te l igjit ne sh kelje te rre gullores se ku vendit. 24 f irma de putetesh jo 28 te de tyrueshme per te marre nisma li gjore grupi i de putetesh. 4 de puteteve i’u jane te f alsefikuar fi rmat pra nuk ka patur ko urum per ndryshimin e l igjit te me pareshem.

Be the first to comment on "Mori vetëm 3 v ota, Kujtim Gjuzi merr ve ndimin: S’i njoh zgj edhjet, kam f akte"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*