Mos i Iejoni t’iu m ashtrojne: Ja se si te daIIoni në 10 sekonda nëse djathi është apo jo me niseshte

Djathi p adyshim është një nga pr oduktet që nuk m ungon asnjëherë në tryezën e çdo familjeje shqiptare.

Në tregje, e k onkretisht në pikat e bulmetit gjen d jathra të llojeve të ndryshme, dhie, lope apo dele nga z ona të ndryshme të vendit, sipas të cilave va riojnë edhe çm imet.

Por sa cilësor është djathi që ne blejmë në bulmetore apo baxho të ndryshme të vendit?

Nuk janë të pakta rastet kur djathi që tregtohet në bu lmetore të ndryshme në të gjithë vendin është i f alsifikuar apo thënë ndryshe i përgatitur me niseshte dhe jo n atyral.

Tr egtarët, pa d ashur të ide ntifikohen të pyetur nuk dinë të ide ntifikojnë nëse djathi që ata tregtojnë është kr ejtësisht nat yral apo ka përbërës shtesë.

Në shumicën e ra steve djathi që ata tr egtojnë dhe vjen nga pika të ndryshme b axhosh pa pasur të sh oqëruar listën e përbërësve apo thënë ndryshe eti ketën.

Ata e blejnë atë në fuçi dhe e nd ajnë atë në pjesë për t’ja shitur ko nsumatorëve. Mani pulimi i djathit me niseshte – Çfarë ndodh? Ma nipulimi i dj athit me ni seshte është një f enomen jo i rrallë.

Be the first to comment on "Mos i Iejoni t’iu m ashtrojne: Ja se si te daIIoni në 10 sekonda nëse djathi është apo jo me niseshte"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*