MOS K ALO PA THENE NGU SHELLIME Shkolla Mes Va rrez Ave Ne Tirane: Nxënësja Flet Me L ot Në Sy: ‘Pë rtej Dr itares Së Klasës Nd odhet V arri I Babait Tim!’

MOS KA LO PA THENE NGU SHELLIME Shkolla mes va rrez ave ne Tirane: Nxë nësja flet me lo t në sy: ‘Pë rtej dri tares së kl asës nd odhet v arri i babait tim!’

Ardisa, një nxënëse e shkollës 9 vjeç are “Tahir Sinani” në Paskuqan, ka rrëf yer për “T op Sto ry” se pë rtej dritares së klasës nd odhet va rri i babait të saj.Me l ot në sy ajo ka rrëf yer se është sf idë më vete për të që të shkojë çdo ditë në shkollën që ndo dhet në mes të va rrez ave.“E kam shumë të vësh tirë të vij në shkollë, nuk mu ndem. Li dhja që kisha me babin ishte shumë e fo rtë.

Be the first to comment on "MOS K ALO PA THENE NGU SHELLIME Shkolla Mes Va rrez Ave Ne Tirane: Nxënësja Flet Me L ot Në Sy: ‘Pë rtej Dr itares Së Klasës Nd odhet V arri I Babait Tim!’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*