Motër e vëlla po lu ft ojne me ka n cerin ne s pital -përqafohen dhe i japin kurajo njëri-tjetrit- O zot jepi sh ëndet

Një vëlla dhe motër po lu ftojnë krah për krah me k an ceri n në dhomën e njëjtë të s pi tali t, pasi u di a gnost iku an me formë të rral lë të së m un djes tr ashëguese.

Sipas m ediave të huaja, bëhet fjalë për Jacob Randell, 14 vj eç, dhe motrën e tij pesë vj eçare Sophia, të cilët po l u ft ojnë një t umor ag resiv në tr u.

Mamaja e tyre, Liliane Hajjar, ka treguar se si familja e saj është lënë “e t hyer” nga go ditja e dy fishtë shka të rruese.

Ajo ka d okumentuar l uf tën e tyre në m ediat s ociale – me një foto pr ekëse që është bërë v itin e kaluar duke treguar se si vëllai dhe motra e tij përqafohen ndërsa mbështetnin njëri-tjetrin.

Një tjetër foto tregon emrat e fëmijëve në derën e dhomës së tyre të sp ita lit, me një mbishkrim: “Kjo është pamja më pr ek ëse që sytë dhe ze mra e mia kanë parë ndonjëherë”.

Be the first to comment on "Motër e vëlla po lu ft ojne me ka n cerin ne s pital -përqafohen dhe i japin kurajo njëri-tjetrit- O zot jepi sh ëndet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*