Mund ta gjeni se kush është personi në foto apo jo ?

Sabri Fejzullahu i ta kon gje neratës së vjetër të këngëtarëve i cili ka ar ritur që edhe në kohën e re të zë vendin e vet në muzikën ar gëtuese të Kosovës, por edhe më gjerë. Ka fituar 18 “Ok arina të Arta” në “Ako rdet e Kosovës”, ka in cizuar mëse 800 këngë, ka marrur pjesë në shumë fe stivale dhe ka fituar shpë rblime, brenda dhe jashtë vendit. Ka ba shkëpunuar gjithmonë me ko mpozitorët më të mirë të vendit.

Ai eshte Sabri Fejzullahu ne moshen e rinise, ai eshte i njohur edhe me fjalen jau h anksha z emren. Le gjenda kosovare.

Be the first to comment on "Mund ta gjeni se kush është personi në foto apo jo ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*