Mund ta gjeni se kush ka pë rparsi apo jo Vetura Apo Autobusi?

A e keni ma rrë pa tentë sho ferin me me ritë? Kush ka pë rparësi në këtë kr yqëzim?
A mendoni se jeni sho fer i mirë? Në mediat so ciale po qa rkullon një il ustrim i një kr yqëzimi që ka bërë ko nfuzë shumëkënd, nga se gjy kuar nga përgjigjet, del se shumë shoferë nuk e m eritojnë pa tentë shoferin që e po sedojnë.

Siç mund ta shihni nga ilu strimi, në kr yqëzimin pa s emaforë ndo dhet një kamion, makinë dhe autobus. Kamioni duhet të kthehet majtas, makina djathtas pasi autobusi shkon drejt. Si do të bëhet kjo?

Be the first to comment on "Mund ta gjeni se kush ka pë rparsi apo jo Vetura Apo Autobusi?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*