NA TO Apo U ÇK, Kush E Çl iroi Kosovën

Nga Viktor Buzhala

Një di lemë tashmë 22 vjeçare ek ziston në këtë vend: kush e çl íroi Kosovën? Pë rkrahësit e flaktë të U ÇK’së mendojnë që këtë e bëri vetëm us htría jonë, ndërsa ata që se duan U ÇK’në mendojnë që këtë e bëri vetëm NA TO.

Kjo di lemë vije në pa h më së te përmi me 24 m ars, atëhetë kur N ATO filloi ak síonet nëpër Serbi.

Janë shumë vija nd arëse, të cilat janë m unduar ti pë rbashkojnë disa popullistë: Na çl íroi U ÇK’ja në bashkëpunim me NA TO’n.

Por, a do të mundëte U ÇK ta çlí ronte vendin pa nd ihmën e Ale nacës At lantike? Vë shtirë, për të mos thënë e pam undur.

A do të in tervenonte NA TO nëse U ÇK nuk do të ek zistonte? Pady shim që jo.
Një bashkëv eprim, një ba shkērëndim yni me ba shkësinë ndë rkombëtare, solli momentumin e dë shiruar.

Be the first to comment on "NA TO Apo U ÇK, Kush E Çl iroi Kosovën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*