NA TO kërkesë z yrtare Shqipërisë: Va ksinimi i Us htrisë të bëhet vetëm me P fizer!

Ndërsa pro cesi i va ksinimit po va zhdon në Shqipëri, NA TO u ka dë rguar një kërkesë autoriteteve shqiptare dhe Fo rcave të Ar matosura, duke kërkuar që vetëm va ksina Pf izer t’i jepet us htrisë, duke përfshirë dhe Ga rdën Kombëtare që ruan pe rsonalitetet shqiptare dhe ata të hu aja.

Deri më tani, qytetarët shqiptarë po va ksinohen më së shumti me v aksinën ki neze Co ronaVac të Sin ovac, e cila, nuk është mi ratuar nga Agj encia Evropiane e Barnave.

Shkresa zyrtare vjen ndërsa u shtria shqiptare do të marrë pjesë në stërvitjen e madhe De fender – Europe 21, nga 26 Pr ill deri më 20 Qe rshor.

NA TO thotë në letër se va ksinimi i us htrisë shqiptare është një pë rparësi kryesore për NA TO-n, por shton se asnjë va ksinë tjetër që qa rkullon në vendin tonë nuk duhet përdorur veç Pf izer-Bi oNTech.

Be the first to comment on "NA TO kërkesë z yrtare Shqipërisë: Va ksinimi i Us htrisë të bëhet vetëm me P fizer!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*