Nd ahet nga j eta papritur ish-d eputeti dhe ish-ministri shqiptar

Është nd arë nga j eta në moshën 77-vj eçare Hasan Halili, i cili ka mbajtur disa p oste të rë ndësishme në p olitikën shqiptare.

Hasan Halili ka qenë ish-d eputet i Pa rtisë De mokratike dhe ish-m inistër i Bujqësisë dhe për një vit mi nistër pa po rtofol në qe verinë Meksi në vitet 1992-1997.

“Me h idherim te th elle nj oftojme se eshte nd are nga j eta ish-d eputeti, ish-m instri si dhe ish-pr efekti i Vlores z. Hasan Halili.

Percjellja per banesen e fundit behet në Dukat Vlore diten e Enjte dt 22.04.2021 ora 16:00” shkruhet në njoftimin e familjes për nd arjen nga je ta.

Be the first to comment on "Nd ahet nga j eta papritur ish-d eputeti dhe ish-ministri shqiptar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*