Nd ërroi j etë, u dhëheqës i p olitikave a ntishqiptare në v itet 80-ta

Ka nd ërruar j etë në Kumanovë Todor Çushkarovski, i njohur si “Tosha”, u dhëheqës i p olitikave a ntishqiptare në Kumanovë në v itet e 80-ta dhe në fillim të v iteve të 90-ta.

Me diumet serbe në Kumanovë kanë inf ormuar për vd ekjen e tij si bi nzismen dhe aktivist p olitiko-shoqëror.
“Aktivist shumëvjeçar p olitik-shoqëror, le gjendë e ekonomisë kumanovare, dr ejtor sh umëvjeçar i ko mbinatit kumanovar të d uhanit, ndë rroi je të mbrëmë në qytetin e tij të l indjes” .

Në vitet para shp ërbërjes së Jugosllavisë, Çushkarovski ishte në krye të f ushatës për mb ylljen e shkollave të mesme në gjuhën shqipe në Kumanovë dhe të di ferencimit id eopolitik të a rsimtarëve e p rofesorëve shqiptarë.
Kjo fushatë pë rputhej, e ndo njëherë edhe i pa raprinte, m etodave që përdorte regjimi serb k undër shq iptarëve në Kosovë.

Be the first to comment on "Nd ërroi j etë, u dhëheqës i p olitikave a ntishqiptare në v itet 80-ta"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*