Nd ërron j’etë Arbijoni i vogël (FOTO)

Po rtali Ndëgjo K’uran shqip ne fa cebook ka publikuar një foto për la jmin e hi dhur të djaloshit i cili ka ndë rrua j etë.

Sipas po rtalit bëhet fjalë për dja loshin me emrin Arbijoni, st affi Ga zeta e Ko sovës n gu shëllon familjen e Arbijonit.
Te All ahut jemi dhe te AI do kthehemi!

Sot n dë rroji j etë Arbijoni , All ahu i Madh e më shiroft e fa miljes s abrin ua sht oft

Be the first to comment on "Nd ërron j’etë Arbijoni i vogël (FOTO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*