Në hy rje të sallës një in fermier, kështu pr itet të bëhet o rganizimi i da smave në Kosovë

Para gati gjashtë muajsh, O da e Hotelerisë dhe Turizmit kishte pë rgatitur një m anula se si do të mbahen da smat dhe ah engjet në kohë p andemie.Ky m anual do të përdoret edhe tash, nëse le johet or ganizimi i këtyre ah engjeve nga Ministria e Shëndetësisë.

Një gjë të tillë e ka ko nfirmuar për Express, Kryetari i O dës së Hotelierisë dhe Turizmit, Hysen Sogojeva, i cili ka thënë se ma nuali mbetet i njëjti.

Bazuar në këtë ma nual, tash e tu tje në h yrje të sallave do të an gazhohet një in fermier me një orar 2 orë pune, cili do t’ua ko ntrollojë te mperaturën my safirëve. Më ditja e tij do të jetë 30 euro dhe për pa gesën do të kujdesen pronarët e sallave.

Be the first to comment on "Në hy rje të sallës një in fermier, kështu pr itet të bëhet o rganizimi i da smave në Kosovë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*