Nëse Kosovën dhe Shqipërinë i re fuzon BE, a jeni pro apo ku ndër bashkimit kombëtar

Kurti, një shqiptar et nik së bashku me rreth 90% të popullsisë 1.8 milionëshe të Kosovës, u kërkoi vo tuesve të zgje dhin anëtarët e lëvizjes së tij n acionaliste të majtë Vetëvendosje, të cilët ga rojnë për vende në parlamentin shqiptar në 25 Pr ill, me një fu shatë an ti-ko rrupsion.

Në Shqipëri, një re zultat i tillë është ja shtëzakonisht i vë shtirë, ve çanërisht duke pasur pa rasysh që Vetëvendosje po ga ron në vetëm tre qa rqe me udhëhe qësin e saj. Boiken Abazi kandidon në kryeqytetin e Tiranës. Zgje dhjet e Shqipërisë këtë muaj mbeten një ga rë me dy favorite, me Partinë Socialiste të Edi Ramës dhe Partinë Demokratike të Shqipërisë, në n Lulzim Bashën.

Por Abazi ka pl ane të mëdha: ai i tha Euronews Albania se Vetëvendosje në fund të fundit do të ga rojë në çdo qa rk në zgj edhjet e ar dhshme dhe do të kërkojë përmes një re ferendumi ba shkimin midis Shqipërisë dhe Kosovës.

Që kur Kosova de klaroi pava rësinë e saj nga Serbia në 2008, të dy kombet kanë krijuar mi sione të pë rbashkëta diplomatike dhe n ënshkruan deri në 140 ma rrëveshje bi laterale.

Be the first to comment on "Nëse Kosovën dhe Shqipërinë i re fuzon BE, a jeni pro apo ku ndër bashkimit kombëtar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*