Nga Amerika: Us htria e Kosovës do ta ketë ar matimin më mo dern kr ahasuar me vendet e r ajonit

Po thuaje çdo ditë nde gjojmë lajme të reja për U shtrinë e Kosovës ku tregohet për ar matimin, us htrimet dhe te knologjinë qe do e ketë në të ardhmën!
U shtria e Kosovës sipas komandantin të saj dihet se ka në nshkruar kontrata milionëshe me kompani Amerikane e Franceze për furnizim me pa jisje të te knologjisë së fundit.

A rmatimi i cili do i de dikohet U shtrisë së Kosovës normalisht që nuk do shfaqet për momentin në publik sepse janë kontrata top se krete dhe nuk janë për pu blikun.
Por në anën tjetër duke u ba zuar në ro lin dhe mi sionin e F SK-së, edhe pse emri i F SK-së do të thotë vetëm fo rcë mbr ojtëse ashtu si Izraeli e Japonia, do të ketë të dr ejtën e saj për bl erjen e të gjitha pa jisjeve u shtarake, dhe sistemeve mbr ojtëse!

Be the first to comment on "Nga Amerika: Us htria e Kosovës do ta ketë ar matimin më mo dern kr ahasuar me vendet e r ajonit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*