Ngrënia e këtyre 3 u shqimeve në mëngjes, jo vetëm qe shk akton fryrje barku por edhe pr obleme me

Pr oblemet me tr etjen dhe fr yrja e sto makut janë me të vërtetë të parehatshme e shpesh plot dh i mbje. Shk aktarët më të r ëndomtë të pr oblemeve me tr etjen janë:

• Ng rënia e shpejtë ose e ngadaltë • k onsumi i u shqimeve p ikante dhe me yn dyrë • Ko nsumi i t epruar i k afeinës, alk olit, ç okollatës apo pi jeve të g azuara • An kthi. Sa i pë rket fr yrjes, ajo mu nd të shk aktohet nga një sërë pr oblemesh si:

• K onstipacioni • Ndj eshmëria e lartë e st omakut • U shqimet që kanë p ërmbajtje të lartë f ibre dhe fr uktoze.3 Llojet e U shqimeve Që Shk aktojnë Fryrje Në St omak Që Në Mëngjes

Eshtë nënvizuar shpesh r ëndësia e më ngjesit si vakti më i r ëndësishëm i ditës. U shqimet që p ërzgjidhni në mëngjes mund të shk aktojnë fry rje apo pr obleme me tr etjen dhe për këtë arsye duhet të jeni të v ëmendshëm.

U shqimet e Pasura Me F ibër

F ibra është shumë e r ëndësishme për tr etjen por nëse ajo me rret në sasi tepër të mëdha në një v akt të vetëm do të shk aktojë p adyshim pr obleme me tr etjen dhe fr yrje. Trupi d uhet përgatitur ng adalë që të j etë në gj endje të përballojë vol umin e f ibrës së tr etshme. Ushqimet me sasi të lartë fibre duhen pë rfshirë në r egjimin tuaj u shqimor në mënyrë të ng adaltë dhe duhen p asuar gjithnjë me më shumë ujë.

U shqimet e Ëmb ëlsuara Art ificialisht

St omakut nuk i p ëlqejnë ëmb ëlsuesit art ificialë sepse nd ikojnë tek m ikrobioma. Ko nsumi i t epruar i këtyre sheqernave m und të shk aktojë fr yrje por edhe d iare.

Be the first to comment on "Ngrënia e këtyre 3 u shqimeve në mëngjes, jo vetëm qe shk akton fryrje barku por edhe pr obleme me"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*