Njoftim i rëndësishëm/ Ndryshojne rregullat per udhetimet nga Shqiperia drejt Italise nga dita e hene, t amponi behet i d etyrueshem..

Ndryshojne rregullat për hyrjen në Itali nga Shqipëria duke filluar nga 19 Pr ill deri më 30 Pr ill 2021

Kush futet në t erritorin italian nga Shqipëria pr ej datës 19 pr ill e deri më 30 pr ill duhet të je të i pajisur me formularin me përgjigjen n egative të t amponit m olekular në 48 orë para hyrjes.

Gjithashtu duhet të qëndroje në auto k arantimin shtëpiak të d etyrueshëm për 10 ditë rresht.

Janë të zhv eshur nga ky d etyrim u dhetaret që për motive pune, st udimi, sh ëndeti e j etike do të qëndrojnë në Itali vetëm 120 orë.

Sa i përket hyrjes nga Italia në Shqipëri, pa p aragjykuar nevojën për një arsye të vlefshme, d etyrimi për t ampon ose k arantinë gjatë mbërritjes nuk kërkohet aktualisht tr ansmeton shqiptari. net.

Ky vendim është pjesë e u rdhëresës së M inistrisë së Sh ëndetësisë fi rmosur më 16 pr ill 2021 e që hynë në f uqi më 19 pr ill 2021.

Per me shume d etaje lexoni ne fa qen e amb asades italiane ne Tirane

Be the first to comment on "Njoftim i rëndësishëm/ Ndryshojne rregullat per udhetimet nga Shqiperia drejt Italise nga dita e hene, t amponi behet i d etyrueshem.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*