“Nuk duhet të ikje kaq shpejt o nënë e mr ekullueshme”, mesazhet pr ekëse të miqve dhe kolegëve për inf ermieren që h umbi j etën sot në aksi dent

Sot një aksi dent i rëndë u r egjistrua në aksin Lezhë-Shkodër në afërsi të kr yqëzimit të Karriqit, ku një nga të pl agosurit Marjeta Gjergji ka nd ërruar j etë. Pas pë rplasjes së f ortë ajo dhe të tjerët e l ënduar nga ak sidenti u dërguan në sp ital për nd ihmë mj ekësore, por inf ermierja e m aternitetit të Lezhës nuk mundi të mbijetojë.

Kjo ngj arje tr onditi gjithë ko munitetin, familjarët, por dhe kolegët e sp italit ku punonte. Të shumta kanë qenë r eagimet dhe measzhet pr ekëse për të.

“Ka nd ërruar j etë Marjeta Gjergji, inf ermiere në m aternitetin e Lezhës, pasi nuk ka m undur dot t’iu mbi jetojë pl agëve të rë nda si p asojë e aks identit të ndodhur sot në Lezhë. H umbja e një njeriu të d ashur është një nga përvojat më të v ështira për t’u pë rballur, ve çanërisht nëse njerëzit që na lënë, janë në lule të jetës e sidomos në rastin e koleges tonë të d ashur.

Fjalët janë të t epërta e dh imbja aq e madhe. Ng ushëllimet më të ndj era familjarëve, kolegëve të Marjetës e kujtdo që pati fatin t’a njihte. U prehsh në paqe mikja jonë e mirë..m ungesën tënde do e ndj ejmë të gjithë sot e përgjithmonë”, shkruan Sindikata e Inf ermierëve Lezhë.

Be the first to comment on "“Nuk duhet të ikje kaq shpejt o nënë e mr ekullueshme”, mesazhet pr ekëse të miqve dhe kolegëve për inf ermieren që h umbi j etën sot në aksi dent"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*