Nuk fit oi asnjë ma ndat, Topalli la rgohet nga dr ejtimi i Lëvizjes për Nd ryshim

Jozefina Topallii njo ftoi se do të la rgohet nga dr ejtimi i partisë Lëvizja për Ndr yshim që krijoi pak kohë para zgje dhjeve të 25 pr illit.
“Lëvizja për Ndr yshim nuk ia d oli për t’u bërë fa ktor në këto zgj edhje.

Por unë dë shiroj të falënderoj st afin, secilin prej k andidatëve që sf iduan kla sën po litike ak tuale; të fa lënderoj të gjithë ata që be suan.
Duke u la rguar nga dr ejtimi i kësaj Lëvizje ur oj që njerëz p atriot dhe të pako rruptuar të vazhdojnë Lëvizjen për re formimin e së djathtës shqiptare”, shkruan Topalli.
Partia Lëvizja për Ndr yshim nuk ar riti të kal onte pr agun në zgje dhjet pa rlamentare, duke marrë 7049 vo ta, ose 0.45% në ra ng vendi.

Be the first to comment on "Nuk fit oi asnjë ma ndat, Topalli la rgohet nga dr ejtimi i Lëvizjes për Nd ryshim"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*