Nuk ishte i ke naqur me p agesën, mu ratori shqiptar i ‘z apton’ ba nesën italianit dhe shiko si ja punon

Ka rabinierët kane ar restuar një mu rator shqiptar 54-vjeçar në Romë me ak uzat e pë rpjekjes për zhv atje. Kjo erdhi pas ankesës së një 72-vjeçari italian nga pr ovinca e Latinës. Ky i fundit, pronar i një nd ërtese në Renato Simoni, kishte po rositur 54-vjeçarin, me pr ofesion mu rator, për të ri pa ruar filtrimet e ujit br enda banesës.

Sipas me diave italiane, në fund të ri str ukturimit, 54-vjeçari mori rregullisht ta rifën e rënë da kord, por, i pa kënaqur, filloi të kë rkonte 8,000 euro sht esë nga 72-vjeçari. Kur pr onari i pronës re fuzoi, mu ratori nuk i kth eu çe lësat dhe e dha me q ira shtëpinë, pa një ko ntratë të rregullt, tek një qytetar ma roku 40-vjeçar.

Be the first to comment on "Nuk ishte i ke naqur me p agesën, mu ratori shqiptar i ‘z apton’ ba nesën italianit dhe shiko si ja punon"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*