Nuk pritej aspak, vjen l ajmi i h idhur për të gjithë ndj ekësit e serialit “H ercai”

Nuk pritej aspak, vjen l ajmi i h idhur për të gjithë ndj ekësit e serialit “H ercai”

“He rcai” është s eriali më i p ëlqyer i m omentit, por me zhv illimet e f undit duket se au dienca i ka r ënë, të paktën në Shqipëri. Ky serial po tr ansmetohet akt ualisht në rreth 100 shtete të botës.

Mirëpo, duket se një l ajm aspak i mirë vjen për të gjithë ndj ekësit, që pë lqejnë h istorinë e Miranit dhe të Rejanit. Pr oduksioni me sa duket ka ve ndosur që mos ta zv arrisë më hi storinë dhe ta f inalizojë atë. Është njo ftuar se fundi i s erialit “He rcai”, do të tr ansmetohet më 25 p rill në Turqi, duke mos u rinovuar për një sezon të ri.

Ndërkohë, në Shqipëri, seriali i bie të mbarojë në javën e parë të q ershorit.

Be the first to comment on "Nuk pritej aspak, vjen l ajmi i h idhur për të gjithë ndj ekësit e serialit “H ercai”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*