O bacë, sa të li gj paskemi qenë! Donika në rre zík nga b andat e SH IK-ut dhe…

S ulmet ndaj Ministres së Ja shtme dhe Zëvendëskryeministres, Donika Gërvalla nuk kanë të nd alur. E në mbr ojtje të vajzës së Jusuf Gërvallës ka dal Ekrem Gegë Gërvalla, ve primtar i çë shtjes ko mbëtare, njëherit edhe i af ërm i h eroit të ko mbit, Jusuf Gërvalla.

“O bacë, sa të l igj paskemi qenë! Sot kur çika jote e bija jonë Donika, nd odhet në rr ezík jete nga b andat e SH IK-ut, ne vë llezërit tuaj i kemi sh ti ve shët n‘l esh dhe a snjeri prej nesh nuk po e thotë, të pa ktën, një fjalë në mbë shtetje të saj, në mbë shtetje të bijës tonë e në m brojtje të nd erit të fi sit e ko mbit, por bacë, njëherë e një kohë, kur ishte në pyetje rr ahagj oksi e kr enaria e g jakut tuaj, ne, br idhnim me fotografin tende në gjep!”, shkruan Ekrem Gegë Gërvalla.

Be the first to comment on "O bacë, sa të li gj paskemi qenë! Donika në rre zík nga b andat e SH IK-ut dhe…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*