O p opull ço huni në pr otesta kam shumë b orxhe

Këngëtari Afrim Muqiçi, për f aqësues i estradës në Odën e H otelerisë, tha se mbi 50 mijë persona kanë mb etur të papunë në këtë se ktorë.

Ai thotë se të gjitha rrugët in stitucionale janë sht erur dhe se nuk kanë zgj idhje tjetër pos pr otestave, nëse nuk lejohej pamje e re storanteve dhe org anizimi i da smave nga muaji ma jit.

Çohuni në pro testa ju popull se na ha ngër dr eqi neve kë ngëtarëve, jam me bo rxhe.

Be the first to comment on "O p opull ço huni në pr otesta kam shumë b orxhe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*