O Z ot i madh tra gjedi! Djali dy vjeç dh a shp irt nga së mundja e li gë, dy prindërit i ja pin fund je tës/ Kishin lënë një letër që ta pr ek shp irtin

Hu mbja e një fëmije është gjëja më e ke qe që mund t’u ndodhë prindërve. Asnjë fjalë nuk mund ta pë rshkruajë me të vërtetë shq etësimin që një nënë ose baba mund të ndi ejë kur pa sardhësit e tyre hu mbin je tën.

Një ngjarje shumë e rë ndë ra portohet nga Rumania. Djali i tyre h umbi jetën nga një sëm undje e li gë. Prindërit e të voglit nuk mund ta përba llonin dhi mbjen dhe i dh anë f und je tës.

Ata nuk mund ta pë rballonin dot se djali i tyre dy vjeç hu mbi jetën nga së mundja e li gë. Prej ditësh askush nuk i kishte parë, familjarët njoftuan pol icinë. Kur u futën në shtëpinë e çi ftit gjetën i gjetën të dy të p ajetë pranë djalit të tyre.

Ata kishin lënë vetëm një letër, ku shkruhej: Djali ishte g ëzimi ynë. Shpr esuam deri në fund se ai mund të shë rohej, por kur Kristiani ynë dh a shpirt nuk mundemi ta du am je tën pa të.

Be the first to comment on "O Z ot i madh tra gjedi! Djali dy vjeç dh a shp irt nga së mundja e li gë, dy prindërit i ja pin fund je tës/ Kishin lënë një letër që ta pr ek shp irtin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*