Osmani: Djemtë e vajzat tona në F SK po na bëjnë krenar

Djemtë e vajzat tona në F SK, po vazhdojnë të na bëjnë krenar dhe ta mb ajnë Kosovën në pi edestalin më të la rtë duke la rtësuar fl amurin tonë e U shtrinë tonë të pë rbashkët.
do të mb etet e shë nuar në hi storinë e re të Re publikës sonë si nd ër momentet ku lminante të pë rpjekjeve tona të përbashkëta për fu qizim të sht etësisë, mb rojtje të so vranitetit dhe ko nfirmim të as piratave tona për an ëtarësim në NA TO.

Është de tyrë e jona kombëtare që të ko ntribuojmë në fu qizimin e më te jmë të us htrisë sonë, në më nyrë që në ba shkëpunim me miqtë e pa rtnerët tanë str ategjik, ta sh ohim atë si ndër us htritë më të su kseshshme që ko ntribuojnë në paqe e si guri në Kosovë, ra jon dhe më gje rë.

Be the first to comment on "Osmani: Djemtë e vajzat tona në F SK po na bëjnë krenar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*