P yetje me h ile mund ta gjeni se cili numer duhet në vend të pikëpyetjes apo jo?

E nigmat dhe gj ëegjëzat, i d uam!
Jo të gjitha gj ëegjëzat janë njësoj të le hta për t’u zgj idhur. E njëjta gjë vl en edhe për këtë en igmë. Në fillim do të të duket e le htë për t’u zgj idhur. Nëse di të n umërosh, me shumë mundësi do të vendosësh numrin 6 në pikën e sh ënuar me pikëpyetje. Por duhet të ri m endohesh, sepse numri 6 nuk është i s aktë.

Py etje me h ile
Është një py etje me h ile. Sado që ti mund të jesh i z oti për të zg jidhur gj ëegjëza dhe en igma, nuk ke ne vojë për asnjë nga këto af tësi për të zgj idhur këtë p uzzle.

E v etmja gjë që ka r ëndësi është një do zë e sh ëndetshme e ar syes! Nuk e ke kuptuar ak oma? Për të zgj idhur këtë gj ëegjëzë nuk ka rë ndësi të jesh i mirë më numrat.

Be the first to comment on "P yetje me h ile mund ta gjeni se cili numer duhet në vend të pikëpyetjes apo jo?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*