Pacolli e quan ba nale ce remoninë për “do nacionin e rë ndomtë” të v aksinave

Kryetari i Al eancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka kr itikuar qe verinë për c eremoninë e or ganizuar me ra stin e ar ritjes së do zave të para të va ksinës an ti-CO VID.

Pacolli ka vle rësuar se gje ndja me CO VID-19 në Kosovë është e rëndë, ndë rsa për ce remoninë ka thënë se ishte ba nale dhe e pane vojshme.

“Gjendja me Co vid në Kosovë është shumë e r ëndë. Mu duk shumë ba nale “ce remonia” e or ganizuar me po mpozitet aq të madh në Aeroportin e Prishtinës për pr animin e një do nacioni të rë ndomtë të Ale ancës C ovax.

Pë rkushtimi duhet të ori entohet për gje tjen e zgji dhjes, gje tjen e mi liona va ksinave që Kosova ka ne vojë ur gjente dhe “va ksina” tjetër ek onomike që do të nd ikojnë në ri mëkëmbjen ekonomike të Kosovës”, ka shkruar Pacolli.

Be the first to comment on "Pacolli e quan ba nale ce remoninë për “do nacionin e rë ndomtë” të v aksinave"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*