Pak dite para zgj edhjeve! Sali Berisha ne zi! H umb njeriun besnik: Me h idherim l ajmeroj se

Ish-kr yeministrië Sali berisha ka r eaguar l idhur me l ajmin e vd ekjes së ish- d eputetit dhe ish-m inistrit të bujqësise në q everinë e P artisë De mokratike, Hasan Halili. P ostimi i Berishës

Homazhe per Hasan Halilin!
Te d ashur miq, Hasan Halili, personalitet i shquar, ish d eputet dhe ish mi nister i b ujqesise i q everise se Pa rtise D emokratike ka mb yllur s yte pergjithmone.

Hasan Halili fjale pak dhe pune shume, me perkushtimin, aftesite e tij dha nje ko ntribut te çmuar ne tr ansforminin e b ujqesise shq iptare nga nje b ujqesi h iperkokektiviste e fa limentuar ne nje bujqesi p rivate dhe tregu.

Duke shprehur mirenjohen me te thelle dhe nd erimin me te madh per ba shkepunimin e çmuar qe kemi patur ne q everisjen e vendit, ju shpreh familjes, miqve dhe te afermve te tij, ng ushellimet e mia me te s inqerta dhe lu tem qe shp irti i tij i mire te gjeje paqen e me rituar. Am in!

Be the first to comment on "Pak dite para zgj edhjeve! Sali Berisha ne zi! H umb njeriun besnik: Me h idherim l ajmeroj se"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*