Pa mje kur Netanyahu pr iti në Izrael re fugjatët kosovarë më vitin 1999

Në Iu ftën e Kosovës gjatë vitit 1999, mi jëra re fugjatë shqiptarë kishin ikur në Maqedoni, Shqipëri, Europë, Amerikë dhe deri në Australi. Vend tjetër që kishte str ehuar shqiptarë ishte edhe shteti i Izraelit, ku ishte vet kryeministri i atëhershëm Benjamin Netanyahu, që kishte dalë në aeroport dhe kishte pritur re fugjatët nga Kosova.
Im azhet e r efugjatëve shqiptarë duke u dë buar me trena dhe dhe të rre thuar me t ela me gje mba kishin ngj allur kujtimet e hi dhura të shumë he brenjve të mb ijetuar nga Ho Iokaustit na zlst, dhe re agimi i tyre ishte i me njëhershëm.

Izraeli kishte dërguar nd ihma si ba tanije dhe ushqim për fëmijë në ka mpet në Shqipëri dhe Maqedoni.
Ministria e Mbr ojtjes së Izraelit që shk urtesën e ka I D F kishte tr ajtuar 1,600 persona në sp italin e tyre në te rren, dhe 112 re fugjatë nga Kosova janë dë rguar në Izrael.
Shqipëria dhe populli shqiptarë gjatë Iu ftës së Dytë Botërore ishte vendi i vetëm në Europë që i kishte shp ëtuar he brenjtë nga na zistët gjerman.

Be the first to comment on "Pa mje kur Netanyahu pr iti në Izrael re fugjatët kosovarë më vitin 1999"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*