Pandeli Majko mesazh Albin Kurtit: “Dre jtoje shtetin e Kosovës, lëre bashkimin kombëtar”

De klarata e Albin Kurtit se do të vo tonte pro nëse do të mbahej një re ferendum për bashkimin Kosovë-Shqipëri, për ministrin e Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko është një histori që duhet mby llur dhe se tani pr ioritet për ‘Vetëvendosjen’ dhe li derin e saj duhet të jetë drejtimi i Kosovës.

Në një in tervistë në Euronews Albania për gazetaren Eksiola Shehu, ish-kryeministri Majko de klaroi se di skutime të tilla, krijojnë pr obleme me aktet ndë rkombëtare që ga rantojnë st abilitetin e Kosovës dhe e cilësoi idenë e bashkimit kombëtar një ide që ka ek zistuar në sh ekullin e kaluar.

“Unë mendoj se z. Kurti ka vetëm një pr ioritet, të drejtojë si shtetar dhe kryeministër shtetin e Kosovës, nuk besoj se i bëjnë punë histori të natyrave të tilla. Nuk ka pse krijon lidhje të natyrave të çuditshme me ide që kanë ek zistuar në shekullin e kaluar, e kam fjalën në vitet ’80 dhe ’90 për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, jo se unë nga pikëpamja em ocionale ndihem ndryshe nga z. Kurti, por unë mendoj se di skutime të natyrave të tilla, do të krijonin pro bleme me aktet ndë rkombëtare që garantojnë sta bilitetin e Kosovës. E kam fjalën për akte që ga rantojnë pre zencën e N ATO-s në Kosovë dhe pa ketën Ahtisari”,

Be the first to comment on "Pandeli Majko mesazh Albin Kurtit: “Dre jtoje shtetin e Kosovës, lëre bashkimin kombëtar”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*