Pe zullohet pr ocesi i nu mërimit të vo tave në Tiranë, kë rset gr ushti në një qe ndër të n umërimit të vo tave

Mbr ëmjen e sotme në KZAZ nr. 30 në kryeqytet, tëk shkolla “1 Ma ji” u re gjistrua një in cident gjatë pr ocesit të vo timit mi dis vë zhguesve. Një gr up personash u ko nfliktua f izikisht, teksa tre persona u sh oqëruan. Ndë rkohë në lidhje me ng jarjen në fjalë, pak më parë ka r eaguar edhe kreu i K QZ, Ilirjan Celibashi.

Ky i fundit ka thënë se është ve ndosur që të shf uqizohen të gjitha akr editimet për vë zhguesit, ndërsa shtoi se do të je pen au torizime të r eja për vë zhgues të rinj. Nd ër të tjera, ai ka the ksuar se është a utorizuar një p ushim prej 4 orësh për KZAZ-në dhe anëtarët e grupeve të nu mërimit për shk ak të l odhjes dhe të str esit.

Be the first to comment on "Pe zullohet pr ocesi i nu mërimit të vo tave në Tiranë, kë rset gr ushti në një qe ndër të n umërimit të vo tave"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*