Plani për Shqipërinë e Madhe, Serbinë dhe Kroacinë, “b ombë” në Ballkan

Këto ditë është bërë temë në tërë Evropën një do kument slloven për ndr yshimin e k ufijve të Ballkanit që po lëviz d iplomacinë eu ropiane vetëm pak muaj para ma rrjes së Pr esidencës së B ashkimit Eu ropian nga Rumania, p ërcjell albinfo. ch.

Në një a rtikull, gazeta greke “TaNea” në një shkrim të saj thotë se askush nuk ka nevojë që të jetë eksp ert në h istorinë e Ballkanit për të ku ptuar se ekz istojnë një numër ko nfliktesh etnike të p azgjidhura që nuk lejojnë që shtetet dhe popujt të “q etësohen” dhe të p ërpiqen të ecin përpara, duke lënë pas të kaluarën e pë rgjakshme.

“Id eja për rishikimin e kufijve në Ballkan ka rihapur një d ebat të gjerë në r ajonin pr oblematik, por jo vetëm, pasi shq etësimi ka shkuar deri në Bruksel, të paktën tashmë në s ipërfaqe. M ediat greke e cilësojnë i denë e ndry shimit të kufijve në rajon si “bo mbë”.

Po ashtu në këtë gazetë shk ruhet se herë pas here vatra që nuk kanë nd alur së nd ezuri pas shpë rbërjes së dh unshme të Jugosllavisë k ërcënon për një tr agjedi të re dhe të dj egë tërë rajonin. Herë në Kosovë, herë në Maqedoninë Veriore, herë në Bosnjë dhe Hercegovinë, zhvi llimet vijnë për të na kujtuar se asgjë nuk ka mbaruar.

Pa d yshim, kjo është diçka që jo vetëm populli, por edhe u dhëheqësit e dinë dhe e k uptojnë si në Ballkan, ashtu edhe në BE”, shkruan “TaNea”.

Shumë shtete kanë r eaguar fu qishëm kundër këtij pl ani, duke filluar nga Gjermania që është k ategorike.

Be the first to comment on "Plani për Shqipërinë e Madhe, Serbinë dhe Kroacinë, “b ombë” në Ballkan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*