Po licia e Kosovës sëbashku me KF ORIN pa trullojnë në k ufirin mes Kosovës dhe Serbisë

Gjatë pa trullimit të p ërbashkët, ata ishin edhe në ku firin Kosovë-Serbi. Këtë e bëri të ditur Mi nistria e Mb rojtjes së Turqisë “Pr esidenca jonë e De legacionit të Pë rfaqësimit Turk të Kosovës kr eu ko ntroll të pë rbashkët rrugor me po Iicinë e Kosovës brenda fu shës së op eracionit KF OR.

Këtë e bëri të ditur Ministria e Mbr ojtjes së Turqisë përmes një postimi në t witter. “Pr esidenca jonë e De legacionit të Pë rfaqësimit Turk të Kosovës kr eu ko ntroll të pë rbashkët rr ugor me po Iicinë e Kosovës brenda fu shës së op eracionit KF OR.

Be the first to comment on "Po licia e Kosovës sëbashku me KF ORIN pa trullojnë në k ufirin mes Kosovës dhe Serbisë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*