Pr esidenti turk dhe Mbreti i Jordanisë bëhen gati ta s ulmojn Israelin?

Pr esidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan dhe Mbreti i Jordanisë, Abdullah II, në një bisedë t elefonike kanë d iskutuar su lmet izraelite ndaj xhamisë Al-Aksa dhe nd aj palestinezëve .

D epartmenti i ko munikimit i zyrës së pr esidentit turk njoftoi se Erdoğan dhe Abdullah II d ënuan s ulmet izraelite ndaj xhamisë Al-Aksa dhe palestinezëve. Erdoğan theksoi se su lmet çnjerëzore izraelite mbi Kudsin, xhaminë Al-Aksa dhe palestinezët dr ejtohen kundër të gjithë mus limanëve.

Ai tha se bashkëpunimi midis Turqisë dhe Jordanisë është i rë ndësishëm në k ontekstin e nda limit të atyre su lm eve dhe k rim eve.

Më herët gjatë, pr esidenti Erdoğan r ealizoi një bisedë telefonike edhe me ho mologun e tij palestinez, Mahmoud Abbas dhe u dhëheqësin politik të grupit Hamas Ismail Haniyeh. Gjatë bisedave telefonike me u dhëheqësit palestinezë, Erdoğan d ënoi ashpër sul met izraelite ndaj palestinezëve dhe k ompleksit të xhamisë Al-Aksa në Kuds dhe i ka rakterizoi ato si t errorizëm.

Mi nistria e Shë ndetësisë e Palestinës njoftoi se të paktën 20 palestinezë, përfshirë nëntë fëmijë, u ma rt iri zuan sot në Rripin e Gazës.

Sipas Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze, të paktën 305 persona u plagosën sot kur p olicia izraelite bastisi xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të p ushtuar dhe su lmoi palestinezët që bënin rojë për të pa randaluar sul met e mu ndshme nga he brenjtë ekstr emistë. Që nga java e kaluar t ensionet në lagjen Sheikh Jarrah janë rritur pasi ko lonët izraelit hynë në la gje pas vendimit të një gjykate izraelite e cila u rdhëroi dëbimin e familjeve palestineze.

Pa lestinezët që pr otestojnë në s olidaritet me banorët e la gjes Sheikh Jarrah janë vënë në shënjestër të fo rcave izra elite. Izraeli pu shtoi Kudsin Lindor gjatë lu ftës arabo-iz raelite në vitin 1967 dhe an eksoi gjithë qytetin në vitin 1980, një veprim që kurrë nuk është njohur nga ko muniteti nd ërkombëtar

Be the first to comment on "Pr esidenti turk dhe Mbreti i Jordanisë bëhen gati ta s ulmojn Israelin?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*