Pse ndodhi kjo, pse? Sh embet nga shirat e dendur ndërtesa 11 veta japin shp irt 8 pr ej tyre janë fëmijë

Në një p eriferi veriore të Mumbai në Indi kanë mbetur te vd ek ur 11 pe rsona mes tyre 8 fëmijë pasi një nd ërtesë u shemb ditën e parë të shirave të mëdha në qytet.

Zyrtarët lo kalë sipas r aportimeve f ajësuan m otin për tra gj edi në pasi shiu bëri që nd ërtesa të sh embej dhe se bi lanci mund të jetë ak oma më i rën duar duke qenë së shumë njerëz janë bll okuar p oshtë mbetjeve të nd ërtesës.

15 persona të tjerë mbetën të pl ago sur dhe u dërguan në sp italet aty pranë. Media l okale tr eguan fotografi të pu nëtorëve të shp ëtimit duke t ërhequr mb eturinat në një k orsi të ngu shtë ndërsa të afërmit dhe vëzhguesit shikonin.

Th uhet se banorët nga tre nd ërtesa aty pranë u evakuuan pasi str ukturat nuk ishin në gj endje të mirë. G azetari i Agjencisëe së la jmeve Vishal Thakur, r aportoi duke thënë se 15 njerëz duke përfshirë gra dhe fëmijë janë sh pëtuar dhe janë tr ansferuar në sp ital.

“Ek ziston mu ndësia e më shumë njerëzve të mb ërthyer nën mb eturinat. Ekipet janë të pranishme këtu për të shpëtuar njerëzit “-r aportoi Thakur.

Be the first to comment on "Pse ndodhi kjo, pse? Sh embet nga shirat e dendur ndërtesa 11 veta japin shp irt 8 pr ej tyre janë fëmijë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*