Putin tm erron gjithë botën : Të gjithë qe na pr ovokuan do të pe ndohen ashtu si kurrë më parë…

Vladimir Putin ka shfryte zuar adr esimin e tij te 17te para ko mbit, per te ker cenuar ku nder atyre qe i ka ko nsideruar pro vokime te Perendimit, dhe eshte zo tuar se Moska do te per gjigjet ne menyre te as hper.

Putin ka bere keto dek. arata me 21 pr ill, vetem disa ore para se mbesh tetesit e li derit op ozitar Aleksei Navalny te mbli dhen per pr otesta ma sive, duke kerkuar qe kri tiku i Kr emlinit te kete qa sje ne kuj des she ndetesor.

Ne fja limin e tij Putin ka thene se Moska ka bere per pje kje per ma rredhenie te mira me shtetet tjera, mirepo ka para lajmeruar se asnje shtet i hu aj nuk do te ka lo je li nja te kuqe, pa dhene de taje.

Secili qe kryen pro vokime qe ke rcenojne sigurine tone do te pe ndohen ne nje menyre qe nuk jane pen duar ku rre me pare, d eklaroi Vladimir Putin.

Be the first to comment on "Putin tm erron gjithë botën : Të gjithë qe na pr ovokuan do të pe ndohen ashtu si kurrë më parë…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*