Qe veria Kurti u lë sht esat për pe nsionet nga 120 në 100

Qe veria e Kosovës është duke mb ajtur mbl edhjen e saj të rregullt tash prej orës 16:00. Ajo ka u lur sht esat për pe nsionet.
Ndryshe nga 120 euro. Në vetëm 100 euro.

Nërsa ministri Murati ka njoftuar edhe për një vendim tjetër.

“Vendimi tjetër ka të bëjë me mbë shtetjen në pa ga për se ktorin e shë ndetësisë dhe atë të sigurisë. Do të ketë shtesa prej 150 eurove për se ktorin shën detësor për muajin pr ill dhe m aj, dhe nga 100 euro për st afin nd ihmës.

Për se ktorin e si gurisë, bëhet fjalë për 100 euro sht esa për muajt pr ill dhe ma j për ata që kanë qenë të an gazhuar për zba timin e ma save në te ren dhe i janë ek spozuar drejtpërdrejt rre zikut”, ka thënë ministri.

Be the first to comment on "Qe veria Kurti u lë sht esat për pe nsionet nga 120 në 100"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*