R eagon Gërvalla: S’do të p ushoj së kërkuari dr ejtësi për të gjitha v iktimat

Mi nistrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla-Schwarz, ka thënë se asnjëherë nuk do të pu shojë së kërkuari dr ejtësi për të gjitha vi ktimat në Kosovë.

Ajo u d eklarua pas r eagimeve l idhur me de klaratën e saj të mëhershme ku kishte thënë se do të dërgojë fakte për vr asjet e pasl uftës në Gj ykatën Sp eciale, sapo të formohet ajo.

“Dje, sot por edhe nesër! Asnjëherë nuk do të p ushoj së kërkuari dr ejtësi për të gjitha v iktimat në Kosovë, pa m arrë parasysh përkatësinë p olitike, gjininë, k ombësinë apo f unksionin e v iktimave dhe autorëve të kr imit. Kjo është më e pakta që m und të bëjmë jo vetëm për v iktimat, por edhe për gj eneratat që vijnë. H eshtja q yqare nuk e nd eron asnjërin pr ej nesh”.

“Ku vendi i R epublikës së Kosovës e ka thënë q artë fjalën e tij. Si ministre e q everisë së zgj edhur me v otën më të f uqishme qytetare i përulem çdo vendimi të K uvendit. Sot po dëgjoj si po bërtasin fo rt p ikërisht ata që me he shtjen dhe me veprat e tyre e sollën Kosovën në këtë gjendje të tu rpshme. Vetëm me g uxim dhe shumë punë do të mu nd t‘ia kthejmë Kosovës faqen e bardhë, jo me heshtje dhe m ashtrim. Shumë punë na pr esin, vërtet”.

Be the first to comment on "R eagon Gërvalla: S’do të p ushoj së kërkuari dr ejtësi për të gjitha v iktimat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*