Rakacolli dhe Brataj japin lajmin e madh, çfarë do të ndodhë pas Pr illit në vendin tonë

Zëvendësministrja e Sh ëndetësisë, Mira Rakacolli, dhe kreu i U rgjencës K ombëtare, Skënder Brataj, thanë në emi sionin “Real St ory” se pas f ushatës el ektorale të zgj edhjeve të 25 pr illit, do të kemi një rritje të kurbës së k oronavirusit.

Për eksp ertët e Komitetit Teknik të Eksp ertëve, është shq etësuese gr umbullimi i njerëzve në takimet el ektorale, dhe sidomos në zo nat e thella, ku kontrollet janë më të pakta. Pjesë nga diskutimet:

Rakacolli: Va ksinimet sot e kanë kaluar shifrën e 100 mijëve, ritmet me të cilat po ecet janë shumë premtuese, që të kemi një verë me t urizëm të aktivizuar. Por nuk janë ende numra të kënaqshëm, kështu që duhet të vazhdojmë të mbajmë masat që kemi thënë, m aska, d istancim f izik e s ocial.

Brataj: Kujdesi është më i pakët në z onat e thella, ku ka më pak k ontroll. Është f iziologjike që do të ndodhë, pas prillit do të kemi një rritje të numrave të inf ektuar dhe të s ëmurëve, për arsye të fu shatës, të grumbullimit të njerëzve. Edhe shkuarja e vetë kandidatëve për d eputetë në z onat e thella, ku janë të d etyruar të shkojnë, është një rr ezik, se ko ntrolli është më i vogël. Në Gjirokastër shp ërtheu v irusi, se u bl lokuan njerëzit në kufi. Është shumë e qartë që edhe grumbullimi i njerëzve tani do ta japë r ezultatin.

Rakacolli: Ep idemia është zhv illuar me valë dhe ka ndj ekur një t endencë valësh, ku vendet që e kanë pas më shpejt, e kanë kaluar më herët valën. Në Kosovë ep idemia filloi më vonë dhe rastet janë rritur më vonë. Edhe te ne, kjo është arsyeja pse nuk i ndryshuam masat në mbledhjen e Komitetit, pasi diskutuam edhe zgj edhjet.

Be the first to comment on "Rakacolli dhe Brataj japin lajmin e madh, çfarë do të ndodhë pas Pr illit në vendin tonë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*