Raketa rr ezikon të bj erë edhe në Shqipëri, re agon Kina: Nuk pritet të shk aktojë ndonjë d ëm

Disa mbetje të një anije kozmike të Kinës, pr itet të bien në tokë gjatë fundjavës. Në listën e shteteve të rr ezikuara bën pjesë edhe Shqipëria. Pavarësisht se rënia e tyre është e p akontrolluar, zyrtarët e qe verisë së Pekinit minimizuan ndonjë rr ezik të mundshëm.

“Kjo lloj ra kete ka një strukturë teknike speciale dhe pjesa më e madhe e k omponentëve do të shk atërrohen dhe zhduken përpara se të hyjnë në atm osferë. Pr obabiliteti që të shk aktojë ndonjë dëm në akt ivitetet ajrore apo në tokë është shumë i ulët”, tha Wang Wenbin, zëdhënës i ministrisë së Jashtme të Kinës.

Zyrtari si guroi se Kina do ta m onitorojë me shumë k ujdes këtë pr oces. “Gjatë fazës së fundit, kur një raketë rifutet në a tmosferë, shk atërrohet dhe zhd uket. Kjo është një pr aktikë e zakonshme ndërkombëtare”.

Be the first to comment on "Raketa rr ezikon të bj erë edhe në Shqipëri, re agon Kina: Nuk pritet të shk aktojë ndonjë d ëm"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*