Rakiq: Edhe sa do të je tojnë fëmijët serbë në Kosovë me fr ikën se do t’i su lmojë dikush në rrugë

Ministri për Ko munitete dhe Kthim në Qe verinë e Kosovës, Goran Rakiq ka thënë se është duke u u shtruar dhu në nd aj ko muniteti serb në Kosovë.

Rakiq ka thënë se ajo që po ndodh në ditët e fundit është e pa pranueshme dhe se kjo lloj dhune që sipas tij po ndo dh duhet të nd alet menjëherë.

“Katër ditë më parë, dy të rinj serbë u su lmuan me shishe në ha pësirën e një kafeneje në Mitrovicën e Veriut, natën e kaluar kemi pasur të sht ëna, pas kësaj një sulm ndaj një të riu serb në Graçanicë i cili ishte në shoqërinë e një vajze dhe motrës së tij. Çfarë duhet të pr esim më tej dhe a duhet të je tojnë fëmijët tanë në rre thana në të cilat ata nuk e dinë se çfarë do të ndodhë me ta nëse dalin në rrugë?

Unë mendoj se ky është një a larm për in stitucionet kompetente për të re aguar dhe pa randaluar dhu nën. Duke rre zikuar si gurinë, dë me të mëdha u janë shk aktuar as piratave tona që të gjithë të je tojnë në një mjedis të li rë dhe pa qësor,” citohet të ketë thënë Rakiq.

Be the first to comment on "Rakiq: Edhe sa do të je tojnë fëmijët serbë në Kosovë me fr ikën se do t’i su lmojë dikush në rrugë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*