Rakiq: Edhe sa do të jetojnë fëmijët serbë në Kosovë me fr ikën se do t’i su lmojë dikush në rrugë

Ministri për Komunitete dhe Kt him në Qe verinë e Kosovë, Goran Rakiq ka thënë se është duke u us htruar dhunë nd aj ko muniteti serb në Kosovë.

Rakiq ka thënë se ajo që po ndodh në ditët e fundit është e pa pranueshme dhe se kjo lloj dh une që sipas tij po ndodh duhet të nd alet menjëherë,

Ai ka kërkuar edhe re agimin e in stitucioneve nd ërkombëtare.

“Unë gjithashtu u bëj th irrje pë rfaqësuesve të or ganizatave dhe in stitucioneve ndë rkombëtare të in vestojnë në pë rpjekjet e tyre dhe të ko ntribuojnë në qe tësimin e in cidenteve të shpe shta, sepse është the lbësore që të gjithë të jetojmë të qetë në Kosovë,” ka përfunduar ai.

Be the first to comment on "Rakiq: Edhe sa do të jetojnë fëmijët serbë në Kosovë me fr ikën se do t’i su lmojë dikush në rrugë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*