Re forma të the lla në dr ejtësi, ambasadori i SHBA-së takim me Albulena Haxhiun!

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kosnett ka zhv illuar një takim me ministren e dre jtësisë, Albulena Haxhiu.

Një postim në t witter, di plomati amerikan ka dhënë de taje rreth tak imit.

“Ta kim pro duktiv me Ministrin e Dre jtësisë Haxhiu sot. SHBA-të janë të pë rkushtuara për të punuar me Kosovën për të lu ftuar ko rrupsionin, duke re formuar str ukturat ek zistuese ndërsa for cojnë shërbimin c ivil ap olitik të Kosovës”, ka shkruar ai.

Ndry she, mi nistrja e MD-së, përmes një postimi në F acebook ka pa ralajmëruar se shumë shpejtë do të fillojnë pu nimet me grupet punuese në lidhje me projektl igjin për ve tting.

“Shumë shpejtë nisim punën me gru pet pu nuese lidhur me projektl igjin për ve tting, ko nfisikm të pa surisë së paj ustifikueshme , in stitutin për kr imet e kry era gjatë lu ftës në Kosovë dhe shumë çë shtje të tjera”, ka shkruar ajo.

Be the first to comment on "Re forma të the lla në dr ejtësi, ambasadori i SHBA-së takim me Albulena Haxhiun!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*