Re publika e Kosovës të quhet Re publika e Dardanisë!

I ftoj in telektualët, g azetarët, mediat, politikanët, st udentët, gjithë publikun si dhe Akademitë e Shke ncave të Shqipërisë e të Kosovës që ta shmë ta pë rdorin emërtesën Dardani për Kosovën ashtu si u kërkon in stitucioneve të Kosovës edhe Ak ademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe e Arteve e Nju-Jorkut në Amerikë, që Kosovës t’i hiqet em ërtesa me origjinë prej ar dhacakëve sll avë dhe t’i ri kthehet emri Dardani.

Ky v eprim të kr yhet in stitucionalisht, me ve ndimmarrje pa rlamentare apo me R eferendum.

Duhet që tro jeve il iro-da rdano-shqiptare t’i kthehet emri i madh dhe i la vdishëm mi jravjecar Dardani.

Ne do ta quajmë veten dhe tr ojet tona, at dheun tonë ashtu si du het, ashtu si jemi dhe ashtu si kanë qenë para ardhësit tanë, si shqiptarë , si ilir e si da rdanë dhe si Shqipëri, si Iliri e Dardani dhe jo ashtu si na i kanë ndryshuar emrat e vëndeve, maleve, lumejve, fshatrave e qyteteve ashtu si kanë dashur të tjerët, pu shtuesit, ko lonizatorët dhe ba rbarët s llavë me që llim që t’i as imilonin dhe zhd uknin shqiptarët nga tr ojet e tyre il iro-da rdane.

Be the first to comment on "Re publika e Kosovës të quhet Re publika e Dardanisë!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*