Ridvan Berisha për të konfirmuar që është h ebre bën edhe t atuazh

Ga zetari i mirënjohur Ridvan Berisha bëri bu jë të madhe kur d eklaroi se kishte nd ërruar f e.
Ai ishte bërë hebre derisa më parë kishte qenë my sliman.
Nuk dihet nëse nd ërrimi i f esë së tij është i li dhur me ve ndosjen e Am basadës së Kosovës në Jerusalem, e që njeh ef ektivisht p olitikat pu shtuese të Izraelit ndaj te rritoreve pa lestineze.
Por, Berisha duket se ka bërë një ta tuazh në të cilën shpreh pë rkatësinë e re fetare.

Ai ka vendosur “Yll in e D avidit” në një anë, dhe në tjetrën shq iponjën duke i ko mbinuar me njëra-tjetrën,
Ta tutë janë të nd aluara edhe në Ju daizëm ashtu siç janë të nd aluara edhe në fenë is lame.

Be the first to comment on "Ridvan Berisha për të konfirmuar që është h ebre bën edhe t atuazh"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*