Rr ëfimi i p azakontë i shqiptares: 17 vj eç më kanë m arrë U FO-t, kam parë banorë të diellit

Në Tetor është H alloween, data e r ingjalljes të të gjithë sh pirtrave. L egjenda thotë se shp irtrat mblidhen së bashku për t’u pë rzier me botën e të gjallëve dhe më pas për të nisur rrugën drejt një bote tjetër.

Ndër ç uditë më të mëdha që m und të ekz istojnë mes nesh, ka disa prej ngj arjeve që edhe pse s’m und të k onsiderohen të reja, vazhdojnë të t ërheqin v ëmendjen.

Shumë prej nesh janë të njohur me pr etendime të ndryshme për fe nomene p aranormale, p avarësisht faktit nëse jemi sk eptikë apo i b esojmë.

Be the first to comment on "Rr ëfimi i p azakontë i shqiptares: 17 vj eç më kanë m arrë U FO-t, kam parë banorë të diellit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*